Betingelser & Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg medmindre andet
fremgår af særskilt skriftlig aftale.
1.2 Sælgers angivelse af priser, mængde, kvaliteter og dimensioner i prislister, brochurer, kataloger
m.v. er omtrentlige og alene bindende i det omfang aftalen mellem sælger og køber udtrykkeligt
henviser til dem.
1.3 Alle tegninger og andre tekniske dokumenter eller lignende som før eller efter aftalens indgåelse
overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Tegninger/dokumenter kan ikke uden samtykke fra
sælger anvendes til andet end det der var formålet med overladelsen. Køber er uberettiget til uden
samtykke fra sælger at kopiere eller på anden vis at lade materialet reproducere.
1.4 Køber er forpligtet til, at hemmeligholde alle tekniske eller kommercielle oplysninger om sælger,
som er kommet til købers kendskab forud for eller efter aftalens indgåelse.

2. Tilbud og Ordrebekræftelse
2.1 Sælgers tilbud er baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende priser på råvarer,
hjælpematerialer, arbejdsløn samt fragt, forsikringer, toldsatser og valutakurser m.v.
2.2 Sælger forbeholder sig ret til at ændre i de i tilbud og/eller ordrebekræftelser angivne priser,
såfremt der indtil leveringstidspunktet indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter eller
transportomkostninger.
2.3 Samtlige tilbud afgivet af sælger kan ændres og tilbagekaldes indtil sælger har fremsendt
ordrebekræftelse til køber.
2.4 Ethvert tilbud er maximalt gældende 60 dage regnet fra tilbuddets datering.
2.5 Mundtligt aftalte specifikationer af de beordrede dele skal skriftligt bekræftes af sælger for at have
gyldighed.
2.6 Leverancer omfatter kun de i tilbud/ordrebekræftelsen udtrykkeligt nævnte dele og/eller ydelser.
2.7 Afgivne og bekræftede ordrer kan ikke annulleres uden Højgaards skriftlige accept.

3. Rådgivning
3.1 I det omfang Højgaards rådgiver kunden indenfor vores erfaringsområde sker dette efter Højgaards
bedste viden på rådgivningstidspunktet og Højgaards kan ikke påtage sig et ansvar såfremt senere
erfaringer måtte føre til andre løsninger
3.2 Rådgvining sker på det grundlag som kunden har forelagt Højgaards
3.3 Al rådgivning er vejledende og kan ikke opfattes som en egentligt funktionsgaranti uden Højgaards
udtrykkelige skriftlige bekræftelse i forbindelse med indgåelse af købskontrakten.
3.4 For områder hvor der foreligger krav til det af Højgaards anbefalede materiale, er denne ikke
ansvarlig for overholdelse af normer, der ikke skriftligt er meddelt Højgaards.
3.5 Skal Højgaards produkter anvendes i processer eller konstruktioner som f.eks tanke hvor der stilles
særlige krav til dem, er kunden pligtig at oplyse om disse krav. I modsat fald er Højgaards ikke
ansvarlig for overholdelsen.
3.6 Samme regel som 3.5 gælder hvis varen sælges til et land, hvor krav afviger fra danske krav.

4. Levering
4.1 Køber er forpligtet til efter sælgers ønske, at afgive oplysninger om registreringsnummer og
bankkontonummer, forudsat fakturabeløbet overstiger kr. 100.000. Sælger er berettiget til forud
for levering at indhente oplysninger hos købers bankforbindelse om indestående hos den af køber
oplyste bankkonto.
4.2 Levering sker på det aftalte tidspunkt. Det er en forudsætning for at sælger kan levere rettidigt, at
samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på ordretidspunktet, herunder alle
nødvendige tegninger og oplysninger m.v. rettidigt er kommet til sælgers kundskab.
4.3 Det aftalte leveringstidspunkt opgives af sælger med forbehold for krig, ildsvåde, strejke, lockout,
transportforhindringer eller anden force majeure, herunder forsinkelse fra underleverandører. Hvis
sådanne forhold indtræffer, forlænges leveringstiden tilsvarende. Sælger har ret til at foretage
delleveringer.
4.4 Forsinkes leveringen på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til den aftalte
betalingstid, ligesom køber forpligter sig til at afholde sælgers opbevaringsudgifter efter sælgers
opgørelse og til de af sælger fastsatte priser for opbevaring.

5. Montagearbejde
5.1 Såfremt sælger helt eller delvist skal forestå leverancens montage, skal sælger oppebære særskilt
Betaling herfor. Betaling for montage sker efter regning medmindre andet skriftligt er aftalt
5.2 Det påhviler køber at sikre fast tilkørselsvej beregnet for fuld læsset lastbil med kran og at
adgangsforhold i øvrigt ikke er til hinder for sælgers levering eller montage af leverancen.
5.3 Medmindre andet er aftalt oppebærer Højgaards betaling for den nødvendige arbejdskraft til
sælgers disposition på arbejdsstedet.
5.4 Køber skal stille toilet faciliteter til rådighed for monteringspersonalet på eller i nærheden af
monteringsstedet.
5.5 Køber er overfor sælger ansvarlig for at montagen kan udføres under forhold som er i
overensstemmelse med gældende love og bestemmelser for arbejdsmiljøet på monteringsstedet.
5.6 Køber er ansvarlig for at give sælger skriftlig meddelelse om de sikkerhedsmæssige bestemmelser
der gælder for personale på monteringsstedet.
5.7 Det er købers ansvar at oplyse når tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr ikke forefindes på
montagestedet. Leje af stillads, mandskabskurv, dykker m.m.. som følge heraf, foranstaltes da på
sælgers initiativ og faktureres køber.
5.8 Indtil sælgers montage er færdiggjort, er køber forpligtet til at tegne sædvanlig entreprise
forsikring, der dækker mod skade af en hvilken som helst årsag, således at sælger er direkte sikret i
henhold til forsikringspolicen. Såfremt sådan forsikring ikke er tegnet af køber, skal sælger
desuagtet stilles, som om forsikringen var tegnet.
5.9 Ved el-arbejde og anden type montage, hvor der kræves autorisation eller anden ekspertise end
Højgaards besidder (f.eks dykker), er køber forpligtet på at oppebære særskilt betaling for
udførelsen. Det er alene Højgaards der vurderer hvorvidt vi besidder den nødvendige kompetence
eller anden ekspertise skal tilkøbes.

6. Betaling
6.1 Medmindre andet er aftalt og bekræftet skriftligt er købesummen forfalden til betaling senest lb.
Måned + 20 dage efter fakturadato
6.2 Bankomkostninger og gebyrer i forbindelse med betaling betales af kunden
6.3 Såfremt rettidig betaling ikke finder sted, beregnes renter med gældende sats fra forfaldsdato
6.4 Udskydelse af aftalt leveringstidspunkt berettiger ikke til tilsvarende udskydelse af betaling
7. Ejendomsret
7.1 Det solgte forbliver sælgers ejendom, indtil hele købesummen er erlagt, inkl. renter og evt.
omkostninger.

8. Mangler
8.1 Varen leveres i den udførelse og beskaffenhed, som er gældende standard på leveringstidspunktet.
8.2 Kunden må straks efter modtagelsen gennemgå det leverede for at sikre sig at det er mangelfrit.
Reklamationer over mangler, som er eller burde være opdaget ved en sådan undersøgelse, må for
at kunden kan påberåbe sig dem, være fremsat inden 8 dage efter leverancens modtagelse.
8.3 Returnering af varer uden Højgaards forudgående skriftlige accept, accepteres ikke.
8.4 Der ydes garanti for materiale og fabrikationsfejl, der meddeles Højgaards indenfor en periode af 12
måneder efter varens modtagelse.
8.5 Højgaards forpligter sig og forbeholder sig ret til vederlagsfri afhjælpning på dennes fabrik eller
ombytning af mangelfulde produkter. Erstattede dele overgår automatisk til Højgaards ejendom og
skal efter aftale returneres til denne.
8.6 Ydelser og leverancer, der ikke forud er skriftligt accepteret af Højgaards som garanti ydelser
noteres i regning i henhold til ovenstående almindelige betingelser.
8.7 Enhver garantiforpligtelse bortfalder såfremt der uden Højgaards forudgående skriftlige accept
foretages ændringer på den leverede vare, eller såfremt Højgaards forlangende om tilbagelevering
af den skadede vare ikke efterkommes.

8.8 Udgifter eller omkostninger forbundet med hjemtagelse og genmontage eller tilsvarende
foranstaltninger, erstattes ikke. Det samme gælder indirekte tab og skader, herunder driftstab af
enhver art, der heller ikke erstattes.
8.9 Evt. omkostninger ved reparationer som foretages af kunden eller tredjepart uden Højgaards
forudgående skriftlige accept, erstattes ikke.
8.10 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks elektrisk tilbehør, automatik m.v. ydes
samme garanti som Højgaards får fra underleverandør.

Produktansvar
10.1 Sælger er ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med gældende dansk ret
10.2 Sælger er kun ansvarlig for tingskade, såfremt det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed
eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som sælger eller andre har ansvaret for.
10.3 Sælgers ansvar omfatter kun direkte tingskade og således ikke tabt arbejdsfortjeneste, driftstab
eller andet direkte tab.
10.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om produktansvar i henhold til nævnte
bestemmelse, skal den pågældende part omgående skriftligt underrette den anden part herom.
10.5 I det omfang køber, eller den til hvem køber videreoverdrager det solgte, har tegnet forsikring,
begrænses sælgers ansvar til kun at dække i det omfang forsikringen ikke er tilstrækkelig.

Gyldighed
…… 11.1 Skulle enkelte afsnit i disse betingelser – uanset af hvilken grund – være ugyldige, berøres
gyldigheden af de andre derved ikke.

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51

DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk