Skip to main content

Betingelser & Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, medmindre andet fremgår af særskilt skriftlig aftale.
1.2 Sælgers angivelse af priser, mængde, kvaliteter og dimensioner i prislister, brochurer, kataloger m.v. er omtrentlige og alene bindende i det omfang aftalen mellem sælger og køber udtrykkeligt henviser til dem.
1.3 Alle tegninger og andre tekniske dokumenter eller lignende, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Tegninger/dokumenter kan ikke uden samtykke fra sælger anvendes til andet end det der var formålet med overladelsen. Køber er uberettiget til uden samtykke fra sælger at kopiere eller på anden vis at lade materialet reproducere.
1.4 Køber er forpligtet til, at hemmeligholde alle tekniske eller kommercielle oplysninger om sælger, som er kommet til købers kendskab forud for eller efter aftalens indgåelse.

2. Tilbud og Ordrebekræftelse
2.1 Sælgers tilbud er baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende priser på råvarer, hjælpematerialer, arbejdsløn samt fragt, forsikringer, toldsatser og valutakurser m.v.
2.2 Sælger forbeholder sig ret til at ændre i de i tilbud og/eller ordrebekræftelser angivne priser, såfremt der indtil leveringstidspunktet indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter eller transportomkostninger.
2.3 Samtlige tilbud afgivet af sælger kan ændres og tilbagekaldes indtil sælger har fremsendt ordrebekræftelse til køber.
2.4 Ethvert tilbud er maximalt gældende 60 dage regnet fra tilbuddets datering.
2.5 Mundtligt aftalte specifikationer af de beordrede dele skal skriftligt bekræftes af sælger for at have gyldighed.
2.6 Leverancer omfatter kun de i tilbud/ordrebekræftelsen udtrykkeligt nævnt dele og/eller ydelser.
2.7 Afgivne og bekræftede ordrer kan ikke annulleres uden Højgaards skriftlige accept.

3. Rådgivning
3.1 I det omfang Højgaards rådgiver kunden indenfor vores erfaringsområde sker dette efter Højgaards bedste viden på rådgivningstidspunktet og Højgaards kan ikke påtage sig et ansvar såfremt senere erfaringer måtte føre til andre løsninger.
3.2 Rådgivning sker på det grundlag som kunden har forelagt Højgaards.
3.3 Al rådgivning er vejledende og kan ikke opfattes som en egentlig funktionsgaranti uden Højgaards udtrykkelige skriftlige bekræftelse i forbindelse med indgåelse af købskontrakten.
3.4 For områder hvor der foreligger krav til det af Højgaards anbefalede materiale, er denne ikke ansvarlig for overholdelse af normer, der ikke skriftligt er meddelt Højgaards.
3.5 Skal Højgaards produkter anvendes i processer eller konstruktioner som f.eks tanke hvor der stilles særlige krav til disse, er kunden pligtig at oplyse om disse krav. I modsat fald er Højgaards ikke ansvarlig for overholdelsen.
3.6 Samme regel som 3.5 gælder hvis varen sælges til et land, hvor krav afviger fra danske krav.

4. Levering
4.1 Køber er forpligtet til efter sælgers anmodning at forudbetale delvist eller fuldt forudsat beløbet overstiger DKK 100.000.
4.2 Levering sker på det aftalte tidspunkt. Det er en forudsætning for at sælger kan levere rettidigt, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på ordretidspunktet, herunder alle nødvendige tegninger og oplysninger m.v. rettidigt er kommet til sælgers kundskab.
4.3 Det aftalte leveringstidspunkt opgives af sælger med forbehold for krig, ildsvåde, strejke, lockout, transportforhindringer eller anden force majeure, herunder forsinkelse fra underleverandører. Hvis sådanne forhold indtræffer, forlænges leveringstiden tilsvarende. Sælger har ret til at foretage delleveringer.
4.4 Forsinkes leveringen på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til den aftalte betalingstid, ligesom køber forpligter sig til at afholde sælgers opbevaringsudgifter efter sælgers opgørelse og til de af sælger fastsatte priser for opbevaring.

5. Montagearbejde
5.1 Såfremt sælger helt eller delvist skal forestå leverancens montage, skal sælger oppebære særskilt betaling herfor. Betaling for montage sker efter regning medmindre andet skriftligt er aftalt.
5.2 Det påhviler køber at sikre fast tilkørselsvej beregnet for fuld læsset lastbil med kran og at             adgangsforhold i øvrigt ikke er til hindre for sælgers levering eller montage af leverancen.
5.3 Medmindre andet er aftalt, oppebærer Højgaards betaling for den nødvendige arbejdskraft til sælgers disposition på arbejdsstedet.
5.4 Køber skal stille toilet faciliteter til rådighed for monteringspersonalet på eller i nærheden af monteringsstedet.
5.5 Køber er overfor sælger ansvarlig for at montagen kan udføres under forhold som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser for arbejdsmiljøet på monteringsstedet.
5.6 Køber er ansvarlig for at give sælger skriftlig meddelelse om de sikkerhedsmæssige bestemmelser der gælder for personale på monteringsstedet.
5.7 Det er købers ansvar at oplyse når tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr ikke forefindes på montagestedet. Leje af stillads, mandskabskurv, dykker m.m. som følge heraf, foranstaltes da på sælgers initiativ og faktureres køber.
5.8 Indtil sælgers montage er færdiggjort, er køber forpligtet til at tegne sædvanlig entreprise forsikring, der dækker mod skade af en hvilken som helst årsag, således at sælger er direkte sikret i henhold til forsikringspolicen. Såfremt sådan forsikring ikke er tegnet af køber, skal sælger desuagtet stilles, som om forsikringen var tegnet.
5.9 Ved el-arbejde og anden type montage, hvor der kræves autorisation eller anden ekspertise end Højgaards besidder (f.eks. dykker), er køber forpligtet på at oppebære særskilt betaling for udførelsen. Det er alene Højgaards der vurderer hvorvidt vi besidder den nødvendige kompetence eller anden ekspertise skal tilkøbes.

6. Betaling
6.1 Medmindre andet er aftalt og bekræftet skriftligt, er købesummen forfalden til betaling senest 21 dage efter fakturadato.
6.2 Bankomkostninger og gebyrer i forbindelse med betaling betales af kunden.
6.3 Såfremt rettidig betaling ikke finder sted, beregnes renter med gældende sats fra forfaldsdato.
6.4 Udskydelse af aftalt leveringstidspunkt – på købers foranledning – berettiger ikke til tilsvarende udskydelse af betaling.
6.5 Ved afgivelse af ordre kan sælger stille krav om forudbetaling, hvis køber ikke kan kreditforsikres. Dette kan ske ved opdeling af betaling i rater når ordren afgives, og resterende betaling før afsendelse, eller ved betaling af det fulde ordrebeløb, inklusiv eventuelle fragtomkostninger, ved afgivelse af ordren.


7. Ejendomsret
7.1 Det solgte forbliver sælgers ejendom, indtil hele købesummen er erlagt, inkl. renter og evt.
omkostninger.

8. Mangler
8.1 Varen leveres i den udførelse og beskaffenhed, som er gældende standard på leveringstidspunktet.
8.2 Kunden må straks efter modtagelsen gennemgå det leverede for at sikre sig at det er mangelfrit. Reklamationer over mangler, som er eller burde være opdaget ved en sådan undersøgelse, må for at kunden kan påberåbe sig dem, være fremsat inden 14 dage efter leverancens modtagelse.
8.3 Højgaards yder kun erstatning ved fragtskade såfremt kunden har nægtet modtagelse på beskadiget fragt og anmeldt det til Højgaards indenfor 24 timer.
8.4 Returnering af varer uden Højgaards forudgående skriftlige accept, accepteres ikke.
8.5 Der ydes garanti for materiale og fabrikationsfejl, der meddeles Højgaards indenfor en periode af 12 måneder efter varens modtagelse.
8.6 Højgaards forpligter sig og forbeholder sig ret til vederlagsfri afhjælpning på Højgaards matrikel eller ombytning af mangelfulde produkter. Erstattede dele overgår automatisk til Højgaards ejendom og skal efter aftale returneres til denne.
8.7 Ydelser og leverancer, der ikke forud er skriftligt accepteret af Højgaards som garantiydelser, noteres i regning i henhold til ovenstående almindelige betingelser.
8.8 Enhver garantiforpligtelse bortfalder såfremt der, uden Højgaards forudgående skriftlige accept, foretages ændringer på den leverede vare, eller såfremt Højgaards forlangende om tilbagelevering af den skadede vare ikke efterkommes.
8.9 Udgifter eller omkostninger forbundet med hjemtagelse og genmontage eller tilsvarende foranstaltninger, erstattes ikke. Det samme gælder indirekte tab og skader, herunder driftstab af enhver art, der heller ikke erstattes.
8.10 Evt. omkostninger ved reparationer som foretages af kunden eller tredje part uden Højgaards forudgående skriftlige accept, erstattes ikke.
8.11 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v. ydes samme garanti som Højgaards får fra underleverandør

9. Produktansvar
9.1 Sælger er ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med gældende dansk ret.
9.2 Sælger er kun ansvarlig for tingskade, såfremt det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som sælger eller andre har ansvaret for.
9.3 Sælgers ansvar omfatter kun direkte tingskade og således ikke tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andet direkte tab.
9.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om produktansvar i henhold til nævnte bestemmelse, skal den pågældende part omgående skriftligt underrette den anden part herom.
9.5 I det omfang køber, eller den til hvem køber videreoverdrager det solgte, har tegnet forsikring, begrænses sælgers ansvar til kun at dække i det omfang forsikringen ikke er tilstrækkelig.

10. Gyldighed
10.1 Skulle enkelte afsnit i disse betingelser – uanset af hvilken grund – være ugyldige, berøres gyldigheden af de andre derved ikke.

11. Tvister
11.1
Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.
11.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for Retten i Holstebro.

Højgaards ApS
Fabjergkirkevej 51
DK-7620 Lemvig
TLF: +4522447605
CVR: 71150917

+45 97 89 30 12

Fabjergkirkevej 51,
DK-7620 Lemvig 

info@hojgaards.dk/